Loading...

O naszej kancelarii

Wszystko, co musisz wiedzieć o naszej kancelarii

Kreatywni

Każdego dnia nieświadomie wstępujemy w niezliczoną ilość zróżnicowanych stosunków prawnych. Każdy z nich rodzi dla ich uczestników zarówno pożądane jak i niechciane skutki prawne oraz ekonomiczne. Kancelaria pomaga w minimalizowaniu negatywnych konsekwencji działań swoich klientów i maksymalizowaniu korzyści jakie mogą osiągnąć z przedsięwziętych działań. Powyższe wymaga od adwokatów dużego doświadczenia zawodowego, niestandardowego postrzegania rzeczywistości i nieszablonowego rozwiązywania problemów.

Godni zaufania

Pełne zabezpieczenie interesów naszych Klientów stanowi nasz absolutny priorytet. Oddanie i troska o dobro Klienta, niewygasająca cierpliwość, pełna dyspozycyjność i uporczywe dążenie do osiągnięcia pożądanych przez Klientów rezultatów stanowią codzienne narzędzia naszej pracy. Wszystkich pracowników Kancelarii cechują wysokie standardy moralne, poszanowanie zasad etyki adwokackiej oraz bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej.

Wszechstronne doświadczenie zawodowe, szeroki zasób wiedzy obejmujący wszelkie gałęzie prawa, miła, komunikatywna i sprawna obsługa, a ponadto rozsądne stawki to cechy Kancelarii gwarantujące satysfakcję z jej usług.

Kancelarię Adwokacką adwokat Sebastian Doniec założył w 2014 roku na bazie szerokiego doświadczenia zawodowego adwokata. Siedziba Kancelarii mieści się w małopolskich Gorlicach, ale usługi doradztwa prawnego świadczone są na terenie całego kraju (w tym na terenie Krosna, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, aglomeracji śląskiej, Wrocławia, Częstochowy, Nowego Sącza). Z uwagi na emocjonalny stosunek do ziemi jasielskiej, a także sugestie Klientów, od 2016 roku w Jaśle funkcjonuje oddział Kancelarii mieszczący się przy ulicy Słowackiego.

Wszechstronni

Kancelaria zapewnia Klientom pełen wachlarz usług powiązanych z obsługą prawną na najwyższym poziomie. Kancelaria łączy indywidualne podejście do każdego klienta z szerokim doświadczeniem zawodowym. Kancelaria adwokacka zapewnia doradztwo prawne zarówno z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, wszelkimi urzędami, a ponadto wspieramy klientów podczas negocjacji i mediacji.

Efektywni

Szeroki zakres usług, ich wysoka jakość oraz efektywne prowadzenie spraw pozwala sprostać oczekiwaniom Klientów biznesowych, jak i Klientów indywidualnych. Kancelaria dąży do szybkiego i sprawnego finalizowania czynności procesowych, w których uczestniczą nasi prawnicy. Kancelaria wskazuje najbardziej skuteczne, najszybsze i najtańsze narzędzia prawne, które przynieść mają oczekiwane przez Mocodawców rezultaty. Szanujemy czas i pieniądze Klienów.

Tak działamy

Pracując razem, aby osiągnąć zamierzone rezultaty

Analiza sprawy

Pierwsza konsultacja z prawnikiem obejmuje zebranie wszelkich informacji powiązanych ze sprawą, wnikliwą analizę dostarczonej dokumentacji oraz dogłębne zapoznanie się z oczekiwaniami Mocodawcy. Zdarza się, ze konieczne jest uzupełnienie posiadanych przez Mocodawcę dokumentów lub niezbędne okazuje się zebranie dodatkowych informacji o faktach.

Planowanie postępowania

Kolejnym krokiem jest przedstawienie Mocodawcy sposobu lub kilku możliwych sposobów prowadzenia sprawy wraz w możliwymi pożądanymi i niepożądanymi konsekwencjami przedsięwziętych działań. Mocodawca zapoznawany jest z aktualnym stanem prawnym sprawy oraz celami, do osiągnięcia których dążyć będzie Kancelaria. Mocodawcy przedstawiany jest możliwie dokładny kosztorys podejmowanych czynności obejmujący opłaty sądowe, ewentualne koszty opinii biegłych i dodatkowe, możliwe do przewidzenia wydatki.

Rozwiązywanie problemu

Po zaakceptowaniu przez Mocodawcę sposobu prowadzenia sprawy, adwokat niezwłocznie wdraża uzgodnione działania. Mocodawca informowany jest o wszelkich czynnościach podejmowanych przez Kancelarię adwokacką, a w razie konieczności dokonywane są zmiany w strategii prowadzenia sprawy. Po zakończeniu sprawy Kancelaria zwraca Mocodawcy wszelką zebraną dokumentację oraz dokumenty udzielonych pełnomocnictw. Na życzenie Mocodawcy przedstawiany jest billing przepracowanych godzin.

Nasze usługi

Pomagamy naszym klientom w trudnych sprawach

Kancelaria oferuje osobom fizycznym szeroki zakres usług mających na celu niesienie wszechstronnej pomocy prawnej. Szczegółowe warunki współpracy ustalane są indywidualnie z Klientami w oparciu o wcześniejszą analizę spraw. Celem zapewnienia satysfakcjonującej obsługi Kancelaria współpracuje z biegłymi różnych specjalności oraz doradcami podatkowymi zajmującymi się prawem podatkowym krajowym jak i zagranicznym.

W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest udzielenie pomocy prawnej w domu Klienta lub innym uzgodnionym miejscu.

Spółkom prawa handlowego, przedsiębiorcom oraz instytucjom adwokat oferuje kompleksową pomoc prawną w ramach umowy stałego zlecenia lub w formie pojedynczych zleceń mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu prawnego lub faktycznego. Kancelaria adwokacka świadczy usługi związane z tworzeniem nowych spółek prawa handlowego, szeroko pojętym przekształcaniem istniejących podmiotów (procesy łączenia, dzielenia i przekształceń sensu stricte), likwidacji, a także bieżącym funkcjonowaniem spółek.

Szczegółowe warunki oraz ramy czasowe i przedmiotowe obsługi ustalane są indywidualnie z Klientami w oparciu o wcześniejszą analizę ich potrzeb i oczekiwań. Celem zapewnienia satysfakcjonującej obsługi przedsiębiorców, Kancelaria współpracuje z innymi adwokatami, a także z biegłymi wszelkich specjalności oraz specjalistami z zakresu prawa podatkowego (krajowego i zagranicznego).

Obsługa prawna przyjmuje formę najbardziej dogodną dla Klienta i może polegać na świadczeniu usług w siedzibie Kancelarii, jak i poza nią (w siedzibie Klienta lub innym miejscu wcześniej uzgodnionym), a także w drodze wymiany pism drogą elektroniczną.

Porady prawne i konsultacje

Kancelaria, po przeprowadzeniu analizy sprawy, określa szczegółowo sytuację prawną. Klient otrzymuje wyczerpującą informację dotyczącą jego praw i obowiązków, a także sugerowane jest najkorzystniejsze dla niego postępowanie.

Przygotowywanie pism procesowych

Adwokaci zatrudnieni w kancelarii służą w przygotowaniu wszelkich pism, których celem jest inicjowanie postępowań sądowych i administracyjnych, przedstawianie faktów i stanowisk prawnych w toczących się procesach.

Reprezentacja Klientów

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sądzie, uczestniczy w mediacjach i negocjacjach. Pełnomocnik profesjonalny, jakim jest adwokat jest uprawniony do występowania zamiast lub obok swoich Mocodawców we wszelkich sprawach, a czynności podejmowane są w ich imieniu i na ich rzecz.

Sporządzanie opinii prawnych

Adwokat przygotowuje na potrzeby klientów opinie prawne, które stanowią studium przedstawionej sprawy lub problemu natury jurydycznej. Opinie prawne obejmują analizę przedstawionego zagadnienia, potwierdzają lub zaprzeczają postawionej tezie lub też zapewniają pisemną odpowiedź na zadane pytanie.

Sporządzanie projektów umów

Adwokat przygotowuje dla Klientów projekty wszelkich umów nazwanych i nienazwanych, opiniuje przedstawione projekty umów, a także wskazuje na potrzeby ich modyfikacji lub uzupełnienia. Powyższe dotyczy również umów spółek prawa handlowego.

Negocjacje

W wielu przypadkach skonfrontowanie wzajemnych stanowisk i oczekiwań, przedstawienia racji, a następnie ustalenie ich priorytetu pozwala na zażegnanie konfliktu i uniknięcie długotrwałych i żmudnych postępowań sądowych. Kancelaria inicjuje i prowadzi w imieniu klientów negocjacje i mediacje, przygotowuje i wdraża ugody sądowe i pozasądowe.

Nasze doświadczenie

na tle naszej wiedzy i umiejętności

Nieprzewidywalność sytuacji życiowych nierzadko stawia Klientów Kancelarii w zaskakujących i niefortunnych okolicznościach, w których obsadzani są w rolach podejrzanych, oskarżonych, a często pokrzywdzonych przestępstwem.

Kancelaria dokłada wszelkich starań aby zapewnić Klientom rzeczywiste prawo do obrony gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks Postępowania Karnego, jak i obronę zgodną ze standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Osoby fizyczne podejmujące trud prowadzenia działalności gospodarczej, jak również podmioty gospodarcze już prowadzące działalność stają przed dylematem wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia takiej działalności. Wybór formy prawnej określa koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a także determinuje odpowiedzialność cywilną

Kancelaria oferuje pomoc w doborze odpowiedniej do potrzeb formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także pełne spektrum usług powiązanych nie tylko z przygotowaniem umów i statutów spółek, ale także rejestracją spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skomplikowane, nie raz zewnętrznie i wewnętrznie sprzeczne regulacje przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, inkwizycyjność postępowania administracyjnego i bezduszność urzędniczej maszyny rodzą zagubienie i niezrozumienie.

Adwokat wspomaga osoby będące uczestnikami postępowań administracyjnych. Do zadań profesjonalnego pełnomocnika należy przygotowywanie opinii z zakresu prawa administracyjnego, a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Każdego dnia nieświadomie wstępujemy w niezliczoną ilość zróżnicowanych stosunków prawnych. Drobne, bieżące czynności życia codziennego nie wymagają pomocy prawnika. Podejmowanie jednak czynności, które rodzą długofalowe skutki lub które obciążają finansowo powinny być należycie rozważone i przygotowane przez specjalistę.

Kancelaria zapewnia pełen wachlarz usług, których celem jest należyte przygotowanie Klientów do bezpiecznego podejmowania czynności prawnych. W przypadku zaistnienia podczas ich wdrażania niepożądanych skutków, wskazujemy skuteczne środki zaradcze. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed wszelkimi sądami: powszechnymi (w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym i postępowaniach odrębnych), a także przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym.

Kancelaria współpracuje również z prawnikami zagranicznymi, w tym w procesie gromadzenia materiału dowodowego na terytorium RP celem wykorzystania w postępowaniach zagranicznych, asystuje przy zakładaniu oddziałów czy przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców, a także pośredniczy przy prowadzeniu spraw przez prawników zagranicznych przed sądami obcych państw.

Masz problem natury prawniczej?
Skontaktuj się z nami

Kariera w Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Sebastian Doniec oferuje studentom i absolwentom prawa współpracę, na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Osoby zainteresowane praktykami, stażem lub stałą współpracą, proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres poczty elektronicznej Kancelarii.

CV proszę zaopatrzyć w oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002.101. 926 z późn. zm.)."

Kancelaria skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Czy wiesz, że...

Kilka faktów o naszej pracy
81914
Przejrzanych akt
370704
Minut spędzonych z klientami
Nieskończona
liczba wypitych filiżanek kawy

Nasze honorarium

Wynagrodzenie może przybrać postać

Stawki godzinowej

Szczegóły

Ryczałtu

Szczegóły

Ryczałtu miesięcznego

Szczegóły

Kontakt do nas

Można wypełnić formularz lub zadźwonić
Formularz kontaktowy
Znajdż nas na mapie Google

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -16:00, przy czym z uwagi na charakter świadczonych usług i obciążenie pracą niezbędne jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie spotkania.